B2C

Đăng ký tham gia sự kiện trực tuyến How does technology change the B2B engagement

Đăng ký tham gia sự kiện trực tuyến How does technology change the B2B engagement

Sự kiện trực tuyến "How does technology change the B2B engagement ?". Lạc Việt và DELL Technologies đồng tổ chức sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi phương thức giao tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với khách hàng.

Xem thêm