Quan ly khach hang

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Quản lý hoạt động bán lẻ một cách hợp lý, nhanh chóng, nâng cao hiệu suất bán hàng ở từng cửa hàng bán lẻ và cả một chuỗi bán lẻ liên kết. Hỗ trợ nhiều tiện ích và quản lý hàng hóa tồn kho một cách chính xác và nhanh chóng.

Xem thêm