Tin hoạt động

Khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được coi là một khoản thu nhập khác, doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn vào tờ khai quyết toán theo năm.

Đối tượng khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn:

Tổ chức nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh. Trong trường hợp này:

- Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho tổ chức nước ngoài.

- Nếu bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn sẽ có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho tổ chức nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

1. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập về chuyển nhượng vốn (Mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC);

2. Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng;

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán.

3. Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

4. Bản chụp chứng nhận vốn góp;

5. Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nhận qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ khai thuế thông qua 03 hình thức sau:

- Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

- Là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

- Hoặc ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.

Lưu ý: Đối với trường hợp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì:

Doanh nghiệp nộp thuế theo từng lần phát sinh và kê khai theo Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) và quyết toán năm tại nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.


Theo nguồn TVPL