BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Hướng dẫn quản lý rủi ro về thuế đối với hộ kinh doanh

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

    Thông tư 31/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế vừa được ban hành ngày 17/5/2021.

Điều 15 Thông tư này quy định việc áp dụng quản lý rủi ro đối với người nộp thuế là cá nhân như sau:

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH.png

    Căn cứ vào danh sách người nộp thuế là cá nhân phân loại theo các mức rủi ro tại Điều 13 Thông tư này; cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp theo quy định.

1. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

    - Rủi ro cao: Áp dụng một hoặc kết hợp các biện pháp sau:

        + Rà soát, kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan làm cơ sở xác định lại doanh thu; mức thuế của hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh;

        + Lập danh sách kiểm tra; khảo sát để xác định lại doanh thu; mức thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức có liên quan.

    - Rủi ro trung bình: Lựa chọn ngẫu nhiên đưa vào danh sách khảo sát doanh thu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tiếp tục thực hiện phân loại rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo;

    - Rủi ro thấp: Lưu hồ sơ, thực hiện phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.

2. Đối với cá nhân có các khoản thu nhập chịu thuế TNCN (không bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

    - Rủi ro cao: Lựa chọn vào danh sách kiểm tra; xác minh thực tế và tổ chức thực hiện kiểm tra; xác minh theo quy định hiện hành;

    - Rủi ro trung bình và rủi ro thấp: Lưu hồ sơ, thực hiện phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.

    Trường hợp cá nhân có các khoản thu nhập chịu thuế TNCN thông qua tổ chức chi trả thu nhập thì được kiểm soát qua việc phân tích dấu hiệu rủi ro của tổ chức chi trả thu nhập.

3. Đối với cá nhân có các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất

    - Rủi ro cao: Thực hiện phân tích hồ sơ, lập danh sách trình thủ trưởng cơ quan thuế kế hoạch kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo quy định hiện hành đối với cá nhân và tổ chức có liên quan;

    - Rủi ro trung bình và rủi ro thấp: Lưu hồ sơ, thực hiện phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.
 
Theo nguồn Luật Việt Nam 
Bài viết liên quan: