BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Biểu Mẫu Khai Quyết Toán Thuế TNCN Từ Tiền Lương, Tiền Công Năm 2022

Biểu Mẫu Khai Quyết Toán Thuế TNCN Từ Tiền Lương, Tiền Công Năm 2022 (1).png


Biểu mẫu khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2022 được quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN.

Dowload biểu mẫu

- Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN

Dowload biễu mẫu

Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN.

Dowload biểu mẫu

Trên đây là một số thông tin liên quan đến quyết toán thuế từ tiền lương tiền công năm 2022. Hy vọng có thể cung cấp các thông tin hữu ích cho bạn 

Bài viết tham khảo: