QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ Logistics (Logistics services) là gì? Nghĩa vụ của các bên tham gia dịch vụ

DỊCH VỤ LOGISTICS (LOGISTIC SERVICES) LÀ GÌ? NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA DỊCH VỤ

Dịch vụ logistics (Logistics services) là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi kí mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. 

I. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dịch vụ logistics

1. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lí khác;

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lí do chính đáng vì lợi ích của khách hàng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng;

- Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn;

- Trường hợp không có thoả thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lí.

Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân thủ các qui định của pháp luật và tập quán vận tải.

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP SureERP Website_ http___sureerp.com_ Email_ erp@lacviet.com.vn Hotline_ 0901.555.063 (2).png

2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng;

- Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics;

- Thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và kịp thời về hàng hoá cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics;

- Đóng gói, ghi kí mã hiệu hàng hoá theo hợp đồng mua bán hàng hoá, trừ trường hợp có thỏa thuận để thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics đảm nhận công việc này;

- Bồi thường thiệt hại, trả các chi phí hợp lí phát sinh cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics nếu người đó đã thực hiện đúng chỉ dẫn của mình hoặc trong trường hợp do lỗi của mình gây ra;

- Thanh toán cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics mọi khoản tiền đã đến hạn thanh toán.

II. Nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics khi cầm giữ hàng hoá

Khi chưa thực hiện quyền định đoạt hàng hoá theo qui định, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực hiện quyền cầm giữ hàng hoá có các nghĩa vụ sau đây:

- Bảo quản, giữ gìn hàng hoá;

- Không được sử dụng hàng hoá nếu không được bên có hàng hoá bị cầm giữ đồng ý;

- Trả lại hàng hoá khi các điều kiện cầm giữ, định đoạt hàng hoá theo qui định;

- Bồi thường thiệt hại cho bên có hàng hoá bị cầm giữ nếu làm mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá cầm giữ. (Theo Luật thương mại năm 2005)

Nguồn: Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm